کاشت مو در مشهد | شاهد طب

کاشت مو در مشهد | شاهد طب

کاشت مو در مشهد | هزینه کاشت مو در مشهد | کلینیک کاشت مو در مشهد

09033747800
روش های ارزیابی مو

روش های ارزیابی مو

تاریخ انتشار : 2021/01/25

روشهای ارزیابی مو و نحوه ی مواجهه با بیماران مبتلا به ریزش مو یکی از مهم ترین ویژگی های تاثیر گزار بر کیفیت یک کلینیک کاشت مو در مشهد است. از نظر تاریخی، در همه ی جوامع تأكید بسیاری بـر روی ویژگیهای ظاهری وجود دارد و جنبه های ویژهی عزت نفس چه برای زنان و چه برای مـردان بـه ظـاهر فیزیكی ایشان گره خورده است. یكی از این ویژگیهای در معرض دید وضعیت موی سـر مـیباشـد. از ایـن رو ازدستدادن موی سر بـرای یـك فـرد در مرحلـهای از زندگی میتوانـد بـر سـلامت روان او اثراتـی را اعمـال نماید. در ادامه این مقاله قصد داریم در رابطه با نوع ارزیابی ریشه مو بیشتر صحبت کنیم.

روش های ارزیابی مو

روش های ارزیابی مو

روش های ارزیابی مو

ریزش مـو یـا آلوپـسی، در بـیش از 50 %مـردم در طول زندگی اتفاق مـیافتـد. از سـوی دیگـر، پـیش از آنكه 50 %موهای یك ناحیه تحت تأثیر قـرار بگیرنـد، اكثــر بیمــاران متوجــه عارضــه ی در حــال پیــشروی نمیشوند.درك چرخه ی رشد مو برای ارزیابی ریـزش مـو در فهمیـدن و درك ایـن اخـتلال مـیتوانـد بـسیار حـائز اهمیت باشد. به طور كلـی ریـزش مـو مـیتوانـد خـود حكایتی از بیماری آلوپسی باشد و درواقع یك بیمـاری منحصر به فرد باشد یا میتوانـد شـاهدی بـر اختلالـی سیستمیك یا عفونی باشد. از این رو بررسی و معاینهی مو نیاز به دقت بیشتری دارد. البته چرخه ی حیات مـو در اثر عوارض جانبی داروها، تروما و حتی بیماری هـای سیستمیك میتواند دستخوش تغییر گـردد و خـود را به صورت ریزش مو نمایان سازد.شاید بتوان با روش های آزمایشگاهی دقیق، كارآمد و در حال گسترش شروع ریزش مو را در بیماران بسیار سـریعتـر تـشخیص داده و از پیـشروی آن جلـوگیری نمود. این مطالعه سعی دارد نگاهی كوتاه بر روشهـای ارزیابی مو به صورت تخصصی داشته باشد؛ ولی پیش از آن لازم است نگاهی بر چرخه ی رشد مو صورت پذیرد.

فولیكول مو یك سـاختار پویـا اسـت، كـه مـسئول تولید و خارج كردن ساقه مو است. در انسان بـر خـلاف دیگر پـستانداران هـر فولیكـول مـو سـاعت بیولوژیـك مستقل دارد. چرخهی رشد فولیكول مو شامل سه فـاز میباشد؛ آناژن (فاز رشد)، كاتاژن (فاز پسرفت) و تلوژن (فاز استراحت). فاز آناژن در موهای سر به طور متوسط 3 سال طول میكشد و طول مو را مـشخص مـیكنـد.تخمین زده میشود كه در هر زمان، 90 %فولیكولهای مو در ایـن مرحلـه از چرخـه قـرار دارنـد . بعـد از ایـن مرحله، فاز كاتاژن شروع مـیشـود كـه یـك مرحلـهی ناشی از آپوپتوز سلولهای ماتریكس مو است و بهطـور متوسـط دو هفتـه طـول مـیكـشد و شـامل 2-1 %از همهی فولیكولهای مو است. فـاز تلـوژن تقریبـاً 10 % فولیكولهای مو را شامل میشود و بهطور متوسط 5-3 ماه طول میكشد. در آخر هر چرخه، فاز اگزوژن اتفـاق میافتد كه به موجب آن یك ساقه موی جدید سـاخته میشود و موی قدیمی ریزش پیدا میكند. در مجموع، هر فرد ممكناست روزانه بین 25 تا 100 تار از موهای سر را در طی فاز اگزوژن طبیعی از دست دهد

هنگام ارزیابی ریزش مو در بالین بیمار، پزشك باید سابقه ی فردی و خانوادگی كاملی را تهیـه نمایـد. یـك شرح حال فردی باید ریزش مو، نازكشدن، طول مـدت وضعیت پیشآمده و اعمال نظافتی شخـصی را بررسـی نماید. از آنجایی كه ریزش مو میتواند نشانهی اولیـه ی یك بیماری سیستمیك، واكنش بـه مـواد شـیمیایی و داروها یا در نتیجهی یك تروما باشد، این موارد نیز نیاز به بررسی دارند.

 معاینه ی فیزیكی

در روش های ارزیابی مو هنگام ارزیابی ریزش مـو، گـام اول ارزیـابی توزیـع مـوی كـل بـدن، شـامل سـر و صـورت و بـدن اسـت. هــمچنــین ارزیــابی بــرای ریــزش مــو، نــازك شــدن و هیرسوتیسم میبایـست صـورت پذیرد. سپس بررسی پوست سر و مجرای مو به منظـور علایمی چون قرمزی، تورم، وجود اسـكار یـا پوسـتهی تعیـین ایـن كـه آیـا  متراكم میبایست انجام شـود ریزش مو منتشر، تكه تكه یا موضعی است و یافتن یـك الگو در آن، در صورت وجود باید در نظر گرفتـه شـود.تغییرات در مو میتواند با استفاده از روشهایی كـه در ادامهی مقاله ارائه گردیده است، بررسی گردد.نواحی دیگر بدن نیـز بایـد بـرای علایـم مـشكلات زمینهای كه میتوانند منجر به ریزش مو شوند ارزیـابی شود. حتماً گـردن را از نظـر بزرگـی و قـوام یـا نـدول تیروئید ارزیابی شود. همچنین عقدههای لنفاوی را نیز بررسی كنید؛ چرا كه بـزرگشـدن آنهـا مـیتوانـد از عفونت در ناحیهی پوست سر یا عوامل دیگری حكایت الگوهای تراكم مو، میتواند یك شـاخص داشته باشد .معاینـه ی نـاخن، بـه ویـژه سطح آندروژن باشد جستوجو برای منقوط شدن صفحه ی ناخن و وجود خطوط طولی، مفید اسـت چـرا كـه مـیتـوان همراه با آلوپسی آره آتا این پدیده را مشاهده نمود.

آزمون شستن

یکی از روش های ارزیابی مو آزمون شستن است. این آزمون یك روش ساده است كه با آن مـیتـوان آلوپسی آندروژنتیك را از تلوژن افلوویوم تمییـز داد. در این روش در طی شستن تعـداد زیـادی مـو در تلـوژن افلوویوم ریزش پیدا خواهد كرد، در حالیكه در آلوپسی آندروژنتیك ریزش موی فعالی وجود نخواهد داشت. امید است که کاشت مو در مشهد بتواند با هزینه مناسب کمک خدمات رسانی خوبی به شما عزیزان داشته باشد.

با ادامه این مطلب در بخش دوم به نام آزمون های ارزیابی مو درباره این موضوع بیشتر صحبت خواهیم کرد.