کاشت مو در مشهد | شاهد طب

کاشت مو در مشهد | شاهد طب

کاشت مو در مشهد | هزینه کاشت مو در مشهد | کلینیک کاشت مو در مشهد

09033747800
خشاب کاشت مو

خشاب کاشت مو

تاریخ انتشار : 2021/01/28

بررسی مورد خشاب کاشت مو ، وسیله ای جدید برای کاهش زمان کاشت مو می باشد. امروزه پیوند مو، درمان اصلی ریزش موی سر می باشد، که باپیشرفت های این روش وتشابه بیشترموهای کاشته شده باحالت طبیعی استقبال از آن را روز به روز بیشتر می کند.در روش های جدیدتر برای حالت طبیعی تر موهای کاشته شده فولیکول ها به صورت تک تک یادر دسته های کوچکتر کاشته می شود. که در این حالت با افزایش زمان کاشت مو و مواجهه طولانی تر فولیکول های خارج شده با استرسورهای محیطی مواجه خواهیم بود. وسیله طراحی شده باهدف کاهش زمان کاشت مو و کم کردن مواجهه با استرسورها در این مقاله معرفی می گردد.

خشاب کاشت مو

خشاب کاشت مو

معرفی خشاب کاشت مو

استفاده از وسیله جدید با نام خشاب کاشت مو یا (میکروایمپلنت) micro implant برروی آقای ۴۵ ساله کاندید پیوند مو انجام گرفت. پس از توضیحات کافی وکسب رضایت، آزمایشات لازم انجام گرفت که همگی طبیعی گزارش شد. از ناحیه ی پس سری ۳ قطعه ی ۱۰ در ۲ سانتی متری جدا ودر محلول فیزیولوژیک قرار گرفت. سپس به قطعاتی با ۴-۱ فولیکول تقسیم وبا استفاده از micro implantطی نیم ساعت درناحیه ی پیشانی کاشته شد.
براي درمان طاسی سر دو روش اصلی وجود دارد که عبارت است از درمان دارویی با داروهایی مثل ماینوکسیدیل یا فناستراید و درمان جراحی که همان کاشت یا پیوند مو می باشد.امروزه پیوند، درمان اصلی ریزش مو با الگوي مردانه می باشد. در این عمل فولیکول هاي مو را از قسمت هایی مو دار برداشته و در قسمت هایی از سر که دچار ریزش مو شده است پیوند می زنند.

ناحیه ي پس سري بدلیل عدم تاثیرپذیري از هورمون هاي مردانه و نیز از آنجا که موهاي این ناحیه بسیار مقاوم می باشد به عنوان بهترین ناحیه دهنده فولیکول مو تلقی می شود.بعد از اولین کاشت موي سر توسط Orentreich روشهاي مختلفی براي این کارابداع شده است.در روش Punch transplantation قطعاتی به ابعاد 8-6 میلیمتر از محل مورد نظر جهت کاشت مو برداشته شده و توسط قطعاتی با ابعاد مشابه برداشته شده از پس سر حاوي فولیکول هاي مو جایگزین می شد.

این روش که امروزه منسوخ شده است سرعت بالایی داشته ولی موفقیت آن پایین بوده و همچنین بدلیل غیر طبیعی بودن الگوي موهاي کاشته شده ایجاد اسکار در محل هاي برداشت مو در قسمت پس سري از نظر زیبایی ظاهري نیز مشکلاتی داشته استگ.در روش Mini-micro-grafting تمام فولیکول هاي مورد نیاز به صورت یکجا از پس سر برداشته می شود. سپس بافت حاوي موي برداشته شده با چشم غیر مسلح یا لوپ به دسته هاي بسیارکوچک تر از روش Punch تقسیم شده و برحسب الگوي طبیعی نواحی مورد نظردر دسته هاي 6-1 تایی کاشته می شوند. محل برداشت بافت حاوي فولیکول در قسمت پس سري نیز ترمیم جراحی می شود. در حالت Mini graft این دسته ها شامل 6-4 فولیکول مو و در حالت Micro graft دسته هاي فولیکولی کاشته شده شامل 3-1 فولیکول می باشد.

کاهش زمان کاشت با این وسیله

خشاب کاشت مو با کاهش زمان کاشت مو و همچنین فراهم آوردن محیط مناسب در حین انجام مرحله ي کاشت باعث کاهش چشمگیر مواجهه فولیکول ها با استرسورها میشود که در بقاي فولیکول هاي مو کاشته شده و موفقیت هرچه بیشتر پیوند تاثیر قابل توجهی دارد
یکی از وقتگیر ترین مراحل در عمل کاشت مو، همین مرحله کاشت است. خشاب کاشت مو در همین مرحله استفاده گردید و باعث کم شدن قابل توجه زمان عمل، از 5 ساعت به 2/5 ساعت (براي کاشت 4000 فولیکول مو)و سهولت کاشت فولیکول ها و حفظ شرایط فیزیولوژیک فولیکول ها مو شد.

نام گذاری خشاب جدید کاشت مو

این وسیله که نام آن را Micro-implant گذاشته ایم، عمل کاشت فولیکول مو را با سرعت انجام می دهد و سهولت استفاده از آن (user friendly) براي جراح محرز است. همان طور که در شکل دیده می شود این وسیله داراي یک نوك تیز جهت ایجاد شیار کشت، ابعاد دقیق و متناسب و از زمانی که گرافت از سر جدا می شود تا زمانی که فولیکول آماده شده در سر کاشته می شود، فولیکول ها در شرایط استرس قرار دارند که کاهش این استرسورها در فرآیند کاشت مو بسیار ارزشمند است. از جمله این استرسورها سرما، عدم وجود مواد تغذیهاي، دوربودن ازمحیط فیزیولوژیک رشد مو (بدن انسان) و توانایی وفق با محیط کاشته شده (عدم جابجایی و مناسب بودن شکاف کاشت مو جهت موفقیت هرچه بهتر پیوند) را میتوان نام برد.

سرم فیزیولوژیکی که فولیکول هاي مو از زمان خارج شدن تازمان کاشت در آن قرار می گیرند تاحدودي محیط فیزیولوژیک بدن انسان را تقلید میکنند. هر چه این زمان کوتاه تر باشد، احتمال زنده ماندن فولیکول پیوند شده بیشتر است. به همین دلیل و جهت کاهش استرسورها یک شیار درونی بر روي این وسیله طراحی شده است که در ابتداي پروسیجر از سرم فیزیولوژی پر میشود به این ترتیب در کل زمان پروسیجر کاشت،فولیکول ها درون سرم فیزیولوژي قرار دارند که شانس کاشت موفق را بسیار افزایش می دهد.

طراحی وسیله خشاب کاشت مو

این وسیله به نحوي طراحی شده است که نوك تیز آن با یک بار قرار گرفتن روي پوست، یک شیار کشت به شکل هفت روي پوست ایجاد میکند که این شکل منحصر به فرد شیار، امکان جابجایی فولیکول مو را به حداقل رسانده و شانس رشد فولیکول را به حداکثر میرساند که در مدل قدیمی پانچ که سطح مقطع گرد ایجاد میشود جابجایی فولیکول معضل اساسی است. طی عمل، در محل گیرنده پیوند،بی حسی موضعی و تزریق داخل جلدي و زیر جلدي نرمال سالین انجام شد. با استفاده از ذره بین 2 تا 4 برابر و با استفاده از میکروپانچ micropunch0/8 تا 1/2 میلیمتري، سوراخ هایی در قسمت گیرنده ایجاد کردیم که فاصله سوراخ ها در جلوي پیشانی کمتر باشد، و هر چه به سمت عقب سر می رفتیم این فاصله به تدریج افزایش یافت.

براي کاشت مو در قسمت خط رویش مو (جلو ترین نقطه اي که موهاي کاشته شده در پیشانی از آن شروع می شوند)از قطعات حاوي 1 فولیکول و براي کاشت مو در قسمت هاي عقب تر به ترتیب از قطعات حاوي 2 و 4 فولیکول استفاده گردید. به این ترتیب، الگوي طبیعی رویش موهاي سر تقلید شد سپس با استفاده از microtweezer، بیش از1000 فولیکول آماده شده را تک تک با وسیله ي ابداعی جدید در سوراخ هاي ایجاد شده قرار داده زمان کاشت مو توسط تیم سه نفره 35 فولیکول در دقیقه بدون استفاده از این وسیله 12 فولیکول در دقیقه بود که دراین حالت کل زمان کاشت مو بسیار کوتاه می شود
امید است که کلینیک کاشت مو در مشهد بتواند با هزینه مناسب کمک خدمات رسانی خوبی به شما عزیزان داشته باشد.