کاشت مو در مشهد | شاهد طب

کاشت مو در مشهد | شاهد طب

کاشت مو در مشهد | هزینه کاشت مو در مشهد | کلینیک کاشت مو در مشهد

09033747800
آزمون های ارزیابی مو

آزمون های ارزیابی مو

تاریخ انتشار : 2021/01/27

آزمون های ارزیابی مو برای آزمایش تشخیص مشکلات مو انجام می شود. زمانی که برای کاشت مو در مشهد به کلینیک شاهد طب مراجعه کنید پیش از انجام هرکاری روی وضعیت سر و موی شما تست هایی انجام می شود. این تست در نهایت مشخص می کند مشکل اصلی موی شما چیست و چونه می توانید برای رفع آن اقدام کنید. در مقاله روش های ارزیابی مو صحبت های ابتدایی در این حوزه را انجام دادیم اکنون به ادامه این مطلب می پردازیم.

آزمون های ارزیابی مو

آزمون های ارزیابی مو

آزمون كشيدن مو از آزمون های ارزیابی مو

آزمون كشيدن مو یکی از ساده ترین آزمون های ارزیابی مو است و در مطب اين آزمون براي تخمين ميزان ريزش مو بهكار ميرود. براي انجام اين آزمون، بيمار ميبايست ظـرف 24 سـاعت قبـل از معاينه، موهاي خود را نشسته باشد. معمولاً40 تا60 تار مو در بين انگشت دوم، انگشت سوم و انگـشت شـست گرفته ميشود. موها سپس به آرامي كشيده ميشود اما با فشار ثابت بهطوري كه انگـشتان در طـول سـاقه مـو بلغزند. اگر 6 يا تعداد بيشتري تـار مـو (بيـشتر از 10 % موها) در دستهاي معاينـهكننـده بـاقي بماننـد اين روند ممكن اسـت در نـواحي 12 آزمون مثبت است پوست سر، پيشاني، پس سر، آهيانـهي چـپ و راسـت تكرار شود. موهايي كه در انگشتان معاينه كننـده بـاقي ميمانند، موهاي تلوژن هستند و تعدادشان تخميني از درصد موهاي تلوژن پوست سر است. نتيجـهي آزمـون در تلوژن افلوويوم مثبت است امـا بـراي ايـن بيمـاري اختصاصي نيست. اين آزمون هـمچنـين مـيتوانـد در مرحلهي فعال آلوپسي آرهآتا يـا آلوپـسي آنـدروژنتيك مثبت باشد. اجراي اين آزمون براي بيماران داراي موي كوتاه دشوار است. اگرچه آزمون كشيدن مو يـك روش نسبي است كه بهسختي با حساسيت و ويژگـي پـايين قابل استانداردشدن است، اما ممكن است به عنوان يك معاينه ي ثانويه براي ارزيابي فعاليت ريـزش مـو مفيـد باشد.

آزمون كندن مو

آزمون كندن مو جهت ارزيابي شكستگي ساقه ي مو يـا بـا هـدف بررسـي ريـشه ي مـو اسـتفاده مـيشـود.شكنندگي ساقه ي مو ممكـن اسـت اكتـسابي و در اثـر عوامل محيطي و آسيب هـاي فيزيكـي و شـيميايي بـه ساقه ي مو يا در اثر برخي بيماريهـاي ژنتيكـي وجـود داشته باشد.براي انجام دادن ايـن آزمـون، يـك دسته از مو، را كـه در يـك راسـتا از پوسـت سـر قـرارارند، در نزديكـي پوسـت سـر بـا اسـتفاده از انگـشت شست و انگشتان دست غير غالب ميگيرند و سپس از ناحيه ي ديستال انتهاي دسته مو، با اسـتفاده از دسـت ميكشند محكم ديگر هرگونه شكـستگي در ساقهي مو حكايت از مثبت بودن آزمون دارد. با آزمون ميكروسكوپي موهاي كنده شده ميتوان نسبت موهـاي تلوژن به آناژن را نيز محاسبه كرد.

وزن كردن مو

یکی از آزمون های ارزیابی مو  وزن کردن ان است. وزن كردن مو ابزاري تشخيصي براي ارزيـابي رشـد مو در مطالعات باليني اسـت.در واقـع ايـن روش بـراي بررسي اثر داروهايي كه بهطور سيستميك يـا موضـعي استفاده ميشوند يا مواد آرايـشي مـورد اسـتفاده قـرار ميگيرد. در اين روش ناحيهاي به مـساحت cm 2 1/ 34 در ناحيهي پيشاني ـ آهيانهاي تراشيده مـيشـود. ايـن محل به طور ثابت بهوسيله ي تاتو علامتگذاري ميشود و پس از يك دوره بدون درمـان 4 تـا 24 ماهـه موهـا كوتاه و جمعآوري ميشوند. اين منطقه دوباره تراشيده ميشود. پس از اعمال و استفاده از عامل درماني، به مو اجازه داده مـيشـود كـه بـراي يـك دورهي هـمزمـان همانند مرحلهي قبل از مطالعه رشد كند. دوباره موهـا تراشيده و جمعآوري ميشوند. سپس موهايي كه از دو دوره نمونهبرداري جمع آوري شدهانـد و چربـي آنهـا گرفته شـده، وزن ميشـوند. داروها و مـواد آرايشـي ــ بهداشتي وقتي داراي اثر مثبت در نظر گرفته ميشـود.كه وزن نمونه ي دوم بيشتر از وزن نمونه ي اول باشد.

سابقه اجتماعی در آزمون های ارزیابی مو

بررسی اعمال مراقبت مو شامل

استفاده از كلاهگيس، تكه هاي مو، اكستنشن (موهاي اضافي)، بافتن مو، رنگ و مواد شيميايي وقايع پراسترس زندگي گذشته يا تجربيات تروماتيك دوران كودكي اختلالات روانشناختي شامل تريكوتيلوماني، اختلال ديسمورفيك بدن، اختلال ناشي از استرس پس از تروما وقوع ريزش مو در دوران كودكي وضعيت حمايت اجتماعي سابقه ي بيماري منتقل شونده ي جنسي

سابقه ي پزشكي و خانوادگي

بررسی بيماري مزمن و اخير شامل بيماري خودايمني، اختلالات آندوكرين و فقر آهن سابقهي ريزش مو در خويشاوندان سابقهي جراحي و بستريشدن دارودرماني اخير (موضعي و سيستميك) و طول مدت مصرف و همچنين نتيجهي اثر اين داروها قطع مصرف داروهاي مورد استفاده در چند ماه اخير مصرف مكمل جديد و طول مدت مصرف مصرف داروهاي هورموني و قرصهاي ضدبارداري يا قطع مصرف اين داروها آلرژي يا سندرومهاي آتوپي تغييرات ناخن به ويژه منقوط شدن،طلاعات سيكل قاعدگي شامل شروع و الگوي قاعدگي، يائسگي و تعداد حاملگيها و قاعدگي اخير اطلاعات گوارشي شامل عادات تغذيهاي، آلرژيهاي غذايي و ممنوعيتهاي غذايي، كمبودهاي تغذيهاي تغييرات و عوارض ناشي از افزايش آندروژن مانند هيرسوتيسم، آكنه و ديگر علايم مربوط به ويريليزاسيون

نمونهاي از سؤالات براي به دست آوردن سابقه ي ريزش مو

از چه زماني ريزش مو شروع شد؟
محل شروع ريزش مو كدام ناحيه بوده است؟
آيا ريزش موها ناگهاني يا تدريجي بود؟
آيا ريزش موها موضعي، منتشر يا داراي الگوي خاصي بود؟
آيا همراه با ريزش موهاي بدن بوده است؟
آيا با خارش يا التهاب و بيماري پوستي زمينهاي همراه بوده است؟
آيا مناطقي از ريزش مو داراي رويش مجدد مو بوده است؟
شما چگونه از موهاي خود مراقبت ميكنيد؟ (الگوي شستوشو و استفاده از شويندهها)
آيا شما مويتان را دكلره، فر يا رنگ كردهايد؟
آيا از سشوار و وسايل حالت دهندهي مو استفاده ميكنيد؟
آيا مويتان را بافته ايد؟ آيا مويتان را بهصورت آفريقايي بافته ايد يا به صورت دم اسبي بسته ايد؟
آيا عادت به كندن موهاي قسمتي از سر يا بدن خود داريد؟

امید است که کلینیک کاشت مو در مشهد بتواند با هزینه مناسب کمک خدمات رسانی خوبی به شما عزیزان داشته باشد.